Kabul Sınavları ve Kesin Kayıt

Kabul Sınavları                       330110_10151038635651658_423890701_o

Tanım

Ön kayıt süreleri ve kabul sınavı tarihleri, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Eylül ayının ilk haftasında yapılacak olan sınav tarihi ve ön kayıt tarihleri en az 3 ay önceden Konservatuvar ilan panosu ve internet sitesinde ilan edilir.

Adaylar Pantomim Sanat Dalı başvurusuna ait öğrenci aday kayıt formu ile istenilen diğer belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak kayıt süresi içinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kayıt Bürosuna teslim etmek zorundadırlar. Gerekli belgeleri Kayıt Bürosuna teslim eden ve kayıtları yapılan adaylara Sınava Giriş Belgesi verilir. Sınava Giriş Belgesi olmayan aday sınava alınmaz.

Öğrenci aday kayıt formunda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olanların durumlarının sonradan anlaşılması durumunda kayıtları silinir.

Konservatuvara öğrenci kabul edilebilmek için kayıt ve kabul koşullarını belgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir komisyonun yapacağı eleme sınavında başarılı olmak zorundadır.

Adaylar, Müdürlükçe ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınava girmeyenler o yıl için haklarından vazgeçmiş sayılır.

Kesin Kayıt

Kabul sınavı sonuçlarına göre Yarı Zamanlı Devresine girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Konservatuvar Müdürlüğünce ilan edilen tarihlerde yapılır.

Öğrencilerin derslere devam edebilmeleri, öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri ve sınavlara girebilmeleri için Konservatuvar Yönetim Kurulu kararının belirlediği süre içinde yıllık katkı paylarını taksitlendirerek yada tümünü yatırarak Konservatuvara kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekir. Aksi halde kayıtları silinir.

Eğitim ve Öğretim

Akademik takvim ile günlük ders programlarının düzenlenmesinde, diğer öğretim kurumlarının çalışma takvimleri göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük ders ve sınav programları Konservatuvarın fiziki kapasitesi ve öğretim kadrosu esas alınır.

Konservatuvarda her öğretim yılında okutulan alan dersleri, bir önceki yılın tamamlayıcısıdır ve sınıf geçme sistemi esastır. Öğrencinin Yarı zamanlı öğrenci statüsüne sahip olabilmesi için, Konservatuvar Kurulu tarafından görüşülerek “Akademik Takvime” uygun olarak belirlenen öğretim programlarında öngörülen meslek ve yardımcı meslek derslerine devam etmesi zorunludur.

Devam Devamsızlık

Yarı Zamanlı Devre öğrencilerinin Konservatuvara devamı zorunludur. Öğrencilerin herhangi bir dersten yıllık toplam 8 ders saati devamsızlık hakkı vardır. Aksi halde diğer derslerden kanaat notları ne olursa olsun başarısız sayılır ve her devrede bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaparlar.

Kayıt Dondurma

Yarı Zamanlı öğrencilerin kayıtları haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin Konservatuvara verdiği belgeleri geri almaması kaydı ile Yönetim Kurulu kararı ile belirtilecek süre kadar dondurulabilir.Kayıt dondurma süresi içinde öğrenciye dersleri takip etme ve sınavlara girme hakkı verilmez.Öğrenci bir sonraki Eğitim-Öğretim yılında kayıt açtırma işlemini yaptıktan sonra mazereti sebebiyle ayrıldığı sınıftan öğrenimine devam eder.Her devre için bir defaya mahsus olmak üzere kayıt dondurulur. Yarı Zamanlı 1. sınıf öğrencileri mazereti ne olursa olsun kayıt donduramazlar.

Sınıf Tekrar Etme

Öğrenci 1. sınıfta sınıf tekrarı yapamaz. Aksi halde kaydı silinir. 2. ve 3. sınıfta her devrede bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapabilir. Öğrencinin tekrar ettiği derslerdeki başarısı bir yıllık öğrenciler gibi belirlenir.